Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7119
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМавріна, Марина Олексіївна-
dc.contributor.authorМаврина, М.А.-
dc.contributor.authorMavrina, M.A.-
dc.date.accessioned2021-06-14T09:14:09Z-
dc.date.available2021-06-14T09:14:09Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationМавріна М. О. Методи і засоби контролю, діагностики та корекції помилок пристроїв обробки даних на основі класу лишків :автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі / Марина Олексіївна Мавріна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2015. - 23 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7119-
dc.description.abstractUA: В дисертаційній роботі вирішується науково-технічна задача – розробка методів і засобів контролю, діагностики та корекції комп’ютерних пристроїв обробки даних комутаційно-комунікаційного вузла телекомунікаційної системи, що функціонують у класі лишків. Мета роботи – підвищення достовірності та оперативності контролю, діагностики та корекції помилок даних комп’ютерних пристроїв комутаційно- комунікаційного вузла телекомунікаційної системи, що функціонують у класі лишків. У дисертаційній роботі уперше отримано метод контролю у класі лишків, який засновано на використанні позиційного однорядового коду за максимальною інформаційною основою, що дозволяє підвищити достовірність контролю даних. У роботі вдосконалено метод діагностики у класі лишків, який базується на визначенні частинних ортогональних базисів, що дозволяє підвищити оперативність діагностики даних та метод корекції однократних помилок у класі лишків, заснований на визначенні величини та місцезнаходження помилки у залишку числа, що дозволяє підвищити оперативність корекції помилок даних. RU: Диссертационная работа посвящена разработке методов и средств оперативного и достоверного контроля данных, а также усовершенствованию методов диагностики и коррекции ошибок устройств обработки данных телекоммуникационной системы (ТКС), функционирующих в классе вычетов (КВ). В работе впервые получен метод достоверного и оперативного контроля в классе вычетов, который, в отличие от известных, основан на использовании позиционного однорядового кода, путем использования максимального информационного основания. Использование предложенного метода позволяет повысить достоверность контроля данных компьютерных устройств коммутационно-коммуникационного узла телекоммуникационной системы. Усовершенствован метод диагностики в классе вычетов, который основан на определении частных ортогональных базисов, путем совмещения во времени процессов анализа проекций диагностируемого числа, что позволяет повысить оперативность диагностирования данных компьютерных устройств коммутационно-коммуникационного узла телекоммуникационной системы. Усовершенствован метод коррекции однократных ошибок в классе вычетов, основанный на учете величины и местоположения ошибки в остатке числа, путем организации процесса параллельного исправления ошибок в группе остатков контролируемого числа, что позволяет повысить оперативность коррекции ошибок данных компьютерных устройств коммутационно- коммуникационного узла телекоммуникационной системы. EN: The thesis is solved scientific and technical challenge – developing methods and tools of control, diagnostics and correction of computer data device communication switching-node of the telecommunication system in residue classes. The purpose of work is to improve the reliability and efficiency of control, diagnostics and error correction data computing devices communication switching node of the telecommunication system that are functioning in residue number system. In the thesis received first control method in residue classes, which is based on the use of positional single-row code on the basis of maximum information that can improve the reliability of control data. The work improved diagnostic method in residue classes, based on the definition of fractional orthogonal basis, thus enhancing the efficiency of diagnostic data and a correction of single errors in residue classes, based on determining the size and location of the error in the residue numbers that can improve the efficiency of error correction data.uk_UA
dc.publisherПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюкаuk_UA
dc.subjectклас лишківuk_UA
dc.subjectкомп’ютерні пристрої обробки данихuk_UA
dc.subjectпозиційний однорядовий кодuk_UA
dc.subjectоперативність контролю данихuk_UA
dc.subjectдостовірність контролю данихuk_UA
dc.subjectдіагностика помилок данихuk_UA
dc.subjectкорекція помилок данихuk_UA
dc.subjectкласс вычетовuk_UA
dc.subjectкомпьютерные устройства обработки данныхuk_UA
dc.subjectпозиционный однорядовый кодuk_UA
dc.subjectоперативность контроля данныхuk_UA
dc.subjectдостоверность контроля данныхuk_UA
dc.subjectдиагностика ошибок данныхuk_UA
dc.subjectкоррекция ошибок данныхuk_UA
dc.subjectresidue classuk_UA
dc.subjectcomputing devices of processing datauk_UA
dc.subjectthe positional single-row codeuk_UA
dc.subjectefficiency of data controluk_UA
dc.subjectreliability of data controluk_UA
dc.subjectdiagnostics of data errorsuk_UA
dc.subjectcorrection of data errorsuk_UA
dc.titleМетоди і засоби контролю, діагностики та корекції помилок пристроїв обробки даних на основі класу лишківuk_UA
dc.title.alternativeМетоды и средства контроля, диагностики и коррекции ошибок устройств обработки данных на основе класса вычетовuk_UA
dc.title.alternativeMethods and tools of control, diagnostic and correction errors by computing devices of processing data, that are functioning in residue number systemuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Mavrina.pdf528.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.