Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3971
Title: Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення
Other Titles: Формирование автоматизированной технологии продвижения групповых поездов оперативного назначения
Formation of computer-aided technology for forwarding specificpurpose assorted trains
Authors: Киман, Андрій Миколайович
Киман, А. Н.
Kyman, A.
Keywords: залізничні підрозділи
план формування поїздів
графік руху поїздів
групові поїзди
автоматизована технологія
железнодорожные подразделения
план формирования поездов
график движения поездов
групповые поезда
автоматизированная технология
railway divisions
train formation plan
train traffic schedule
assorted trains
computer-aided technology
Issue Date: 2017
Publisher: Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Киман А. М. Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.01 – транспортні системи / Андрій Миколайович Киман ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2017. - 24 с.
Abstract: UA: Дисертаційна робота присвячена питанням формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення. У роботі проаналізовано показники експлуатаційної роботи й сучасний закордонний і вітчизняний досвід організації та просування вантажних поїздів з малопотужних струменів. У результаті аналізу було визначено, що останнім часом спостерігається негативна тенденція до погіршення виконання технікоексплуатаційних показників використання вагонного парку ПАТ «УЗ». Визначена тенденція в певному сенсі характеризується недосконалою системою організації експлуатаційної роботи з груповими поїздами оперативного призначення. З метою подолання зазначених недоліків у дисертаційній роботі було сформовано комплекс математичних модель, які визначають оптимальний режим організації експлуатаційної роботи з груповими поїздами у просторі та часі. Просторова складова цього комплексу подана у вигляді моделі організації групових поїздів оперативного призначення, яка дає змогу вибирати раціональний маршрут об’єднання груп вагонів для організації погоджених групових поїздів зі змінними сполученнями груп вагонів на мережевому рівні. Часова складова реалізована у вигляді оптимізаційної моделі синхронізації графіка руху групових поїздів оперативного призначення на станціях обміну груп вагонів, яка на відміну від існуючих дає змогу автоматизувати систему ув’язки графіка руху для великої кількості групових поїздів на полігоні мережі значної розмірності та у сукупності реалізувати автоматизовану технологію просування групових поїздів оперативного призначення. Сформована автоматизована технологія передбачає інтеграцію з АСК ВП УЗ-Є і надає інформаційну і технологічну підтримку оперативному персоналу у вигляді СППР при виконанні роботи з груповими поїздами, починаючи від процесу виконання маневрової роботи і закінчуючи їх відправленням на дільниці з урахуванням наявності в таких групах вагонів з небезпечними вантажами. Такий підхід до реалізації запропонованої технології дає змогу істотно підвищити безпеку та якість виконання експлуатаційної роботи. RU: Диссертация посвящена вопросам формирования автоматизированной технологии продвижения групповых поездов оперативного назначения. Анализ показателей эксплуатационной работы грузовых вагонов показал тенденции уменьшения перевозок грузов и наличие определенных колебаний объемов эксплуатационной работы. Таким образом, оборот грузового вагона вырос на 0,55 сут при среднеквадратическом отклонении 0,76 сут; простой грузового вагона на технической станции увеличился на 1,11 ч при среднеквадратическом отклонении 1,16 ч; производительность грузового вагона уменьшилась на 17 млн ткм нетто при среднеквадратическом отклонении 702500000 /ткм/нетто. Одним из важных факторов ухудшения определенных показателей является несовершенная технология формирования и продвижения групповых поездов, а именно групповых поездов оперативного назначения. Несмотря на существующие технико-технологические резервы эти поезда простаивают в ожидании накопления согласно плану формирования поездов в то время, когда они должны выполнять полезную работу. В данном случае будут возникать нарушения плана формирования и возможные избыточные расходы на тягу поездов, но в то же время могут быть нарушены договорные условия срока доставки груза, что в свою очередь может привести к начислению в сторону клиента средств за несвоевременную доставку или порчу груза. Проведенный анализ зарубежного и отечественного опыта организации формирования и продвижения вагонопотоков сравнительно небольшими группами доказал, что важнейшая особенность графиков (или расписаний) движения грузовых поездов на зарубежных железных дорогах – это ядро поездов постоянного обращения, которое обеспечено устойчивым грузопотоком, что позволяет построить работу станций и участков не на оперативной, а на технологической основе. Колебания вагонопотоков погашают назначением резервных (факультативных) поездов, которые по своей сути являются аналогами поездов оперативного назначения. В таких условиях опираясь на зарубежный опыт целесообразно и необходимо внедрять аналогичные и более совершенные системы планирования и управления продвижением поездопотоков, которые не представляют из себя мощных струй или отправительских и ступенчатых маршрутов при условии учета специфики организационно-технологической основы работы железнодорожного транспорта Украины. Для решения научной задачи формирования автоматизированной технологии продвижения групповых поездов оперативного назначения в диссертационной работе разработан комплекс оптимизационных пространственно-временных моделей. Таким образом, пространственная оптимизационная модель организации групповых поездов оперативного назначения позволяет выбирать оптимальный маршрут объединения групп вагонов для организации согласованных групповых поездов со сменными сочетаниями групп вагонов на сетевом уровне. Для решения данной математической модели применен оптимизационный метод на основе генетического алгоритма со сложившейся процедурой кодирования, который позволяет повысить точность и скорость нахождения рациональных вариантов организации обращения групповых поездов на железнодорожной сети большой размерности. Временная составляющая комплекса представлена в виде оптимизационной математической модели синхронизации графика движения групповых поездов оперативного назначения на станциях обмена групп вагонов, в отличие от существующих, она позволяет автоматизировать систему увязки графика движения для большого количества групповых поездов на полигоне сети значительной размерности. Для решения данной математической модели предложено применить генетический алгоритм с действительным кодированием. С этой целью была сформирована процедура кодирования и декодирования хромосомы генетического алгоритма, отражающая технологические особенности реализации ПФП групповых поездов оперативного назначения. Предложенная процедура позволяет уменьшить время работы генетического алгоритма для задач большой размерности и ускорить сходимость алгоритма при поиске рационального решения задачи. Итогом данной научной работы стала сформированная и реализованная автоматизированная технология продвижения групповых поездов оперативного назначения. Основой предлагаемой технологии является комплекс математических моделей, которые предоставляют возможность оперативному диспетчерскому аппарату получать обоснованные решения по организации согласованных групповых поездов со сменными сочетаниями групп вагонов на сетевом уровне. Реализация технологии была выполнена в виде СППР на основе подходов построения систем с распределенным искусственным интеллектом. Предусмотрена интеграция разработанной автоматизированной технологии с автоматизированной системой управления грузовыми перевозками Укрзализныци (АСК ВП УЗ-Є), что позволяет оказывать информационную и технологическую поддержку при выполнении работы с групповыми поездами начиная от процесса выполнения маневровой работы и заканчивая их отправкой на участки с учетом наличия в таких группах вагонов с опасными грузами. Такой подход к реализации предложенной технологии позволяет существенно повысить безопасность и качество выполнения эксплуатационной работы. EN: cience of Ukraine, Kharkiv, 2017. The thesis deals with formation of computer-aided technology for forwarding specific-purpose assorted trains on the basis of improved procedure intended for on-line adjustment of train formation plan and train traffic schedule, which considers the space and time constituents in the train flow operational process. According to the objective set and scientific task the research was conducted; it included comprehensive analysis of working technologies and operational characteristics of the rail infrastructure, and also creation of a new technology for forwarding specificpurpose assorted trains. In order to solve the given scientific and applied problem regarding the formation of computer-aided technology for forwarding specific-purpose assorted trains the thesis has presented a designed complex of optimization space-time models. The spatial optimization model for specific-purpose assorted train organization allows selecting an optimal way to assemble wagons in order to organize coordinated assorted trains the wagons of which can be changed within the network. In order to solve the given mathematical model the optimization method was applied; it was based on a genetic algorithm with formation of coding procedure, which allows increasing accuracy and speed in searching for rational variants in organization of assorted train turnover within a wide rail network. The values obtained by solving the spatial model are output for determination of the optimal freight train schedule at minimal non-productive wagon-hours, i.e. time synchronization. The outcome of the study is the formed and implemented computer-aided technology for forwarding specific-purpose assorted trains. The proposed technology is based on the complex of the above-mentioned mathematical models which allow operational dispatcher staff to obtain reasoned decisions regarding organization of coordinated assorted trains with changeable wagon assembly within the network with a 5.14% saving of wagon-hour time.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3971
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореф 19.09.17 (2).pdf911.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.