Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4610
Title: Визначення стратегічних перспектив розвитку території
Other Titles: Determination of strategic prospects of territorial development
Authors: Крихтіна, Ю. О.
Громова, О. В.
Брехаря, А. К.
Keywords: стратегічні перспективи
конкурентоспроможність
стратегія
розвиток території
об’єднана територіальна громада
SWOT-аналіз
strategic perspective
competitiveness
strategy
development of the territory
United territorial community
SWOT analysis
Issue Date: 2019
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Крихтіна Ю. О. Визначення стратегічних перспектив розвитку території / Ю. О. Крихтіна, О. В. Громова, А. К. Брехаря // Публічне управління і адміністрування в Україні. - 2019. - Випуск 13. - С. 39-45.
Abstract: UA: Метою статті є визначення стратегічних перспектив розвитку території за допомогою проведення SWOT-аналізу, що дасть змогу підвищити конкурентоспроможність цієї території й розробити конкурентні стратегії залучення інвестицій. Розроблено порівняльну таблицю конкурентних стратегій залучення інвестицій для розвитку території з метою обрання найбільш ефективної з них. Проведено дослідження перспектив розвитку території на прикладі Апостолівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ). За результатами SWOT-аналізу встановлено, що в громаді спостергається рівновага сильних і слабких сторін. Водночас у разі зовнішніх чинників можливості переважають над загрозами. Визначено проекти розвитку громади, що матимуть стратегічне значення, серед яких – розвиток досі майже незадіяної колишньої промислової зони, для цього необхідно розробити кілька інвестиційних проектів і надати потенційним інвесторам найкращі умови для ведення бізнесу; здійснення заходів зі стимулювання створення агропромислових кластерів у громаді, зокрема створення субрегіонального торгівельно-інформаційного майданчика для дрібних, малих і середніх сільгоспвиробників; формування сучасного урбаністичного обличчя адміністративного центру громади; здійснення низки різногалузевих (секторальних) проектів, спрямованих на формування почуття безпеки на теренах громади; створення сучасних місць соціальної інтеграції мешканців громади за інтересами та віковими групами. Окреслено стратегічні цілі Апостолівської ОТГ, які допоможуть підвищити конкурентоспроможність цієї території, розробити стратегію залучення інвестицій і дадуть змогу мешканцям вирішити проблеми з модернізації інфраструктури, налагодження співпраці всередині громади, розвинення місцевої економіки, поліпшення екологічного становища. Серед стратегічних цілей варто визначити такі: створення сприятливих умов для створення й розвитку бізнесу в громаді; покращення умов життя шляхом підвищення доступності та якості комунальних і соціальних послуг; інтегрована громада й згуртоване суспільство – через розвиток соціального капіталу; захист природних ресурсів і здоров’я населення; розвиток туризму. EN: The purpose of this article is to identify strategic development prospects of the territory with the help of the SWOT-analysis that will enhance the competitiveness of the area and to develop a competitive strategy to attract investment. Developed a comparison table of competitive strategies to attract investment for development of the territory to elect the most effective ones. A study of prospects of development of the territory on the example of United territorial community of the city of Apostolovo. According to the results of the SWOT analysis, it was found that in the community there is a balance of strengths and weaknesses. At the same time, in the case of external factors, the opportunities outweigh the threats. Identified community development projects will be of strategic importance, including: the development, still almost untapped, a former industrial zone, it is necessary to develop several investment projects and provide potential investors with the best conditions for doing business; implementation of measures to promote the development of agro-clusters in the community, in particular, the establishment of subregional trade and informational platform for micro, small and medium farmers; the formation of a modern urban person administrative center of the community; the implementation of a number of different (sectoral) projects aimed at the formation of a sense of security in the community; the creation of modern social integration of the residents of the community of interests and age groups. Outlined strategic goals of United territorial community of the city of Apostolovo, which will help to increase the competitiveness of the territory, to develop a strategy to attract investment and allow residents to solve problems of: modernization of infrastructure, the establishment of cooperation within the community, local economic development, improvement of ecological situation. Among the strategic goals should identify the following: creation of favorable conditions for creation and development of business in society; improving living conditions by improving the availability and quality of public and social services; іntegrated community and a cohesive society through the development of social capital; protection of natural resources and public health; the development of tourism.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4610
ISSN: 2663-5240
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Крихтіна.pdf282.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.