Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5162
Title: Управління трудовою поведінкою працівників підприємств залізничного транспорту
Other Titles: Управление трудовым поведением работников предприятий железнодорожного транспорта
Management of Workers’ Labor Behavior of the Enterprises of Railway Transport
Authors: Польова, Вікторія Валеріївна
Полевая, В. В.
Polova, V. V.
Keywords: управління
трудова поведінка
ключові показники ефективності
система мотивації
навчання кадрів
компетентнісний підхід
соціокультурна ідентичність
залізничний транспорт
управление
трудовое поведение
ключевые показатели эффективности
система мотивации
обучение кадров
компетентностный поход
социокультурная идентичность
железнодорожный транспорт
management
labor behavior
key performance indicators
system of motivation
training
competence-based approach
sociocultural identity
railway transport
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «Видавництво «Форт»
Citation: Польова В. В. Управління трудовою поведінкою працівників підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Валеріївна Польова ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2015. - 26 с.
Abstract: UA: Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретико-методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо комплексного управління трудовою поведінкою працівників підприємств залізничного транспорту відповідно до парадигми домінуючого впливу на її формування, реалізацію та розвиток соціокультурних детермінант. В роботі вивчено передумови актуалізації наукових досліджень у сфері управління трудовою поведінкою працівників. Обґрунтовано вибір соціокультурної парадигми та на її основі удосконалено понятійний апарат дисертаційного дослідження шляхом уточнення змісту й сутності понять: «трудова поведінка», «тип трудової поведінки», «управління трудовою поведінкою працівників». Виокремлено довгостроковий та короткостроковий види трудової поведінки. Здійснено класифікацію факторів її детермінації. Визначено сутність та умови формування ефективної трудової поведінки. Систематизовано існуючі та розроблено власну типологію трудової поведінки, засновану на принципі соціокультурної ідентичності. Проведено комплексний аналіз важелів управління трудовою поведінкою працівників залізничного транспорту. Розроблено методику та проведено оцінку ефективності мотивації трудової поведінки працівників з урахуванням принципу соціокультурної ідентичності та виокремленням особистісного фактора керівника. Обґрунтовано необхідність впровадження компетентнісного підходу в систему підготовки, оцінки та відбору кадрів залізничного транспорту та розроблено модель ключових корпоративних компетенцій «7/13». Розроблено методичні положення щодо формування на залізничному транспорті України корпоративної системи мотивації та оплати праці. Розроблено та апробовано методику оцінки ефективності командної взаємодії на основі ціннісно-мотиваційної єдності працівників. RU: Диссертационная работа посвящена разработке теоретико-методических основ и научно-практических рекомендаций по комплексному управлению трудовым поведением работников предприятий железнодорожного транспорта в соответствии с парадигмой доминирующего влияния на его формирование, реализацию и развитие социокультурных детерминант. В работе, путем гносеологического анализа, выделено три основных подхода к пониманию сущности трудового поведения. Обоснован выбор социокультурной парадигмы и на ее основе усовершенствован понятийный аппарат исследования путем уточнения содержания и сущности понятий «трудовое поведение», «тип трудового поведения», «управление трудовым поведением работников». Выделены долгосрочный и краткосрочный виды трудового поведения. Усовершенствована классификация факторов детерминации трудового поведения. Доказано, что на формирование и реализацию трудового поведения доминирующее влияние оказывают социокультурные факторы локально-цивилизационного уровня. Это должно учитываться в разработке эффективных методов управления трудовым поведением работников. Определена сущность эффективного трудового поведения и разработан механизм его формирования через гармонизацию потребностей работников с целями-ценностями предприятия. Установлено, что важное место среди рычагов управления трудовым поведением работников занимает типологизация. Систематизированы существующие и разработана авторская типология трудового поведения, учитывающая принцип социокультурной идентичности. Эта типология взята за основу разработки авторских методик оценки уровня развития ключевых корпоративных компетенций и эффективности командного взаимодействия работников. Установлено, что на железнодорожном транспорте система управления трудовым поведением еще не сформирована окончательно. Наиболее существенные проблемы выявлены в системе: мотивации и оплаты труда; оценки, отбора и расстановки кадров, которая непосредственно связана с системой обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров. Разработана методика и проведена оценка эффективности мотивации трудового поведения работников с учетом принципа социокультурной идентичности и выделением личностного фактора руководителя. Предложено внедрение компетентностного подхода в систему подготовки, оценки и отбора кадров на предприятиях железнодорожного транспорта. Разработана и апробирована на потенциальных работниках транспортной отрасли методика оценки уровня развития ключевых корпоративных компетенций на основе модели «7/13», которая учитывает принцип социокультурной идентичности и позволяет определить направленность работников на достижение главных целей-ценностей украинских железных дорог через реализацию соответствующих компетенций. Предложено внедрение на железнодорожном транспорте Украины корпоративной системы мотивации и оплаты труда, определена ее сущность, раскрыт механизм формирования. Основные научно-методические результаты по внедрению корпоративной системы мотивации и оплаты труда таковы: обоснование возможности применения грейдинга для обновления постоянной части заработной платы работников; разработка каскадной системы премирования на базе KPI; совершенствование BSC-подхода в оценке эффективности управленческого воздействия на поведение подчиненных высшего руководящего состава и кадровых служб железнодорожного транспорта Украины; разработка системы корпоративных вознаграждений Bonus «7/13». Это позволит существенно повысить прозрачность и справедливость формирования выплат, усилить взаимозависимость между эффективностью трудового поведения работников и размером их заработной платы. Разработана методика оценки эффективности командного взаимодействия работников на основе ценностно-мотивационного единства. Методика апробирована на локомотивных бригадах железнодорожного транспорта. Разработаны рекомендации относительно дальнейшего планирования мероприятий, направленных на оптимизацию кадрового состава и повышение эффективности трудового поведения работников депо. EN: The thesis is devoted to development of theoretical and methodological foundations and scientific and practical recommendations for the integrated management of railway workers’ labor behavior according to a paradigm of the dominating influence on its formation, implementation and development of socio-cultural determinants. In work systematization of approaches to definition of essence of the concept "labour behaviour" is presented. The choice of a sociocultural paradigm is reasonable and on its basis the conceptual framework of research by specification of the contents and essence of the concepts "labour behaviour", "type of labor behaviour", "management of workers’ labor behaviour" is improved. Long-term and short-term types of labor behavior are allocated. Classification of factors of determination of labor behavior is carried out. The essence and conditions of formation effective labor behavior is defined. Are systematized existing and own typology of labor behavior based on the principle of sociocultural identity is developed. The complex analysis of control levers is carried out by workers’ labor behavior of the railway transport. The technique is developed and the assessment of efficiency of motivation of workers’ labor behavior taking into account the principle of sociocultural identity and allocation of a personal factor of the head is carried out. Need of introduction of competence-based approach in system of preparation, an assessment and selection of shots of railway transport is proved and the model of key corporate competences "7/13" is developed. Methodical provisions on formation on railway transport of Ukraine of corporate system of motivation and compensation are developed. The technique of an assessment of efficiency of team interaction on the basis of valuable and motivational unities of workers is developed and approved.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5162
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Polova.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.