Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5195
Title: Методи підвищення структурної живучості телекомунікаційних мереж
Other Titles: Methods to improve structural survivability telecommunication networks
Authors: Грищенко, Інна Володимирівна
Gryshchenko, I. V.
Keywords: телекомунікаційна мережа
структурна живучість
кількісна оцінка живучості ТКМ
вагова характеристика
пріоритет
пропускна спроможність
посередництво вузлів
перерозподіл потоків
несприятливий вплив
telecommunication network
structural survivability
quantitative assessment of survivability of TCM
weight characteristics
priority
bandwidth
mediation units
reallocation flows
adverse effects
Issue Date: 2015
Publisher: Одеська національна академія харчових технологій
Citation: Грищенко І. В. Методи підвищення структурної живучості телекомунікаційних мереж : дис. ...канд. техн. наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі / Інна Володимирівна Грищенко ; наук. керівник Князєва Н. О. ; Одеська нац. акад. харчових технологій. - Одеса, 2015. - 192 с. - Бібліогр. : с. 147-158.
Abstract: UA: У дисертаційній роботі досліджуються питання аналізу і розробки методів підвищення структурної живучості телекомунікаційних мереж (ТКМ). На основі аналізу існуючих методів удосконалено метод підвищення структурної живучості ТКМ на основі структурного резервування гілок мережі з максимальною «вагою». Удосконалено метод підвищення структурної живучості елементів ТКМ шляхом підтримки параметру «посередництво», який надає можливість враховувати загальну кількість використовуваних шляхів, що проходять через певний вузол. Удосконалено метод підвищення структурної живучості ТКМ шляхом перерозподілу інформаційних потоків вимог, який дозволяє виконати кількісну оцінку працездатності мережі. Уперше розроблено кількісну оцінку живучості ТКМ, значенню якої відповідає зважена за пріоритетами вимог сума пропускних спроможностей маршрутів обслуговування вимог. Отримали подальший розвиток системи управління структурною живучістю ТКМ, що функціонують на підставі застосування удосконалених методів оцінки та підвищення структурної живучості. Розроблене програмне забезпечення системи підтримки прийняття рішень в управлінні структурною живучістю. Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в науково- дослідній та навчальній роботі Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій, у проектній роботі Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут радіо та телебачення», що підтверджується відповідними актами впровадження. EN: The thesis investigates the analysis and design methods to increase structural survivability telecommunication networks (TCM). Based on the analysis of existing methods improved method of increasing structural survivability TCM based on structural branches reservation network with a maximum "weight". The method of increasing the survivability of the structural elements of TCM by support parameter "mediation", which allows to take into account the total number of used paths that pass through a node. The method of increasing structural survivability of TCM by redistribution of information flow requirements, which allows you to perform a quantitative assessment of disability network. First developed a quantitative assessment of the survivability of TCM, the value of which corresponds to the weighted sum of the requirements for the priorities carrying capacities routes servicing requirements. Further developed system of structural survivability of TCM, which operate on the basis of the use of improved methods for assessing and improving the structural survivability. The developed software decision support system to manage structural survivability. Control system models of TN survivability were further developed in the implementation of TN structural survivability management capabilities. The results of the thesis have found practical application in the research and training work of the Educational and Research Institute of Refrigeration, cryotechnology and ecoenergetics after V.S. Martynovsky of Odessa National Academy of Food Technologies, in the design and production work of the State Enterprise "Ukrainian Research Institute of Radio and Television" as confirmed by the relevant implementation acts.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5195
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Gryshchenko.pdf405.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.