Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5579
Title: Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту
Other Titles: Theoretical and methodological principles of managing the viability of road transport enterprises
Теоретико-методологические основы управления жизнеспособностью предприятий автомобильного транспорта
Authors: Федотова, Ірина Володимирівна
Fedotova, I. V.
Федотова, И. В.
Keywords: життєздатність
підприємства автомобільного транспорту
управління
життєздатна система
логістична система
концепція
партнери
взаємовідносини
стійкість
екологічна безпека
корпоративна культура
viability
road transport enterprises
management
viable system
logistics system
concept
partners
relationships
sustainability
environmental safety
corporate culture
жизнеспособность
предприятия автомобильного транспорта
управление
жизнеспособная система
логистическая система
концепция
партнеры
взаимоотношения
устойчивость
экологическая безопасность
корпоративная культура
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Федотова І. В. Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту : автореф. дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Володимирівна Федотова ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2020. - 47 с.
Abstract: UA: Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологічних і методичних основ та практичних рекомендацій щодо управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту на основі формування життєздатної системи управління в умовах мінливого зовнішнього середовища. Систематизовано проблеми розвитку автомобільного транспорту України. Визначено сутність поняття «життєздатність підприємства» за допомогою категоріального методу дворівневого тріадичного дешифрування. Удосконалено багаторівневу рекурсивну модель життєздатної системи підприємства та запропоновано її основні рівні рекурсії. Розроблено просторово-динамічний підхід до розвитку життєздатних підприємств, що базується на моделі еволюції життєздатної системи з точки зору хвилеподібного характеру розвитку, та сформовано сферичну багаторівневу модель життєздатного підприємства. Обґрунтовано концептуальні основи управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту на засадах сталого розвитку і холістичного підходу. Сформовано адаптивно-орієнтовану систему управління життєздатністю підприємства на основі кібернетичного підходу у вигляді цілеспрямованого контуру. Удосконалено науково-практичний підхід до створення інтегрованої системи маркетинг-логістики автотранспортного підприємства на основі системного поєднання елементів комплексів маркетингу і логістики. Розроблено теоретико-методологічні засади формування технології взаємодій підприємства з партнерами в соціально-економічному просторі з позиції квантово- релятивістського та хвильового підходів. Розвинуто науково-методичні аспекти оцінки взаємовідносин АТП із внутрішніми та зовнішніми партнерами. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня стратегічної стійкості функціонування АТП. Удосконалено методичні засади оцінки екологічної безпеки АТП. Розвинуто теоретико-методичні основи еколого-інноваційного управління АТП, що зумовлює вибір пріоритетних напрямків впровадження екологічних інновацій на підприємстві та формування портфеля інноваційних проектів. Обґрунтовано польову природу корпоративної культури підприємства та удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки корпоративної культури підприємства. Розроблено інтегрований науково-методичний підхід до поліструктурної оцінки рівня життєздатності підприємства. Розвинуто методичні засади розробки стратегії життєздатності підприємства. EN: The dissertation deals with the development of theoretical-methodological and methodical principles and practical recommendations for managing the viability of road transport enterprises. The essence of the concept “viability of the enterprise” is determined using the categorical method of two-level triadic decoding. The multilevel recursive model of viable enterprise system has been improved; it is based on consolidation of scientific hypotheses and basic provisions of the concept of viable systems, structural-level and metasystem approaches with definition of five main levels of recursion of enterprise management system (elemental, component, subsystem, system, metasystems). A spatial-dynamic approach to the development of viable enterprises has been developed; it is based on the model of evolution of a viable system in terms of the wave-like nature of development in accordance with the convergence of economic and technical systems with a dominant aspect on the hierarchization of structural levels and the main stages of its development in space and time. On these grounds a spherical multilevel model of a viable enterprise is offered. The conceptual bases of managing viability of motor transport enterprises are substantiated in virtue of ensuring logical interaction of typical structural components (goals, tasks, subject, object, principles, approaches, management functions, methods, etc.), whose system-forming element is the built model of maintaining the viability of the enterprise on the principles of sustainable development and a holistic approach. An adaptive-oriented system of enterprise viability management has been formed on foot of a cybernetic approach in the form of a purposeful circuit, in which the control subsystem has three levels of control (higher, middle, primary) and provides three blocks of functions (decisive, transformative, information-control), the controlled subsystem includes the processes of enterprise operation. The scientific and practical approach to creation of the integrated system of marketing logistics of the motor transport enterprise which is based on the system combination of elements of a complex of marketing and logistics and specific principles of the integrated logistics of the enterprise is improved. Theoretical and methodological principles of shaping the technology of interactions of the enterprise with partners in social and economic space from the position of quantum-relativistic and wave approaches based on representation of the structure of interacting fields around the enterprise (economic, social, cultural, scientific, etc.) are developed, which allows investigating the economic patterns of field interactions of the motor-transport enterprise with partners, determining their structure and factors of influence. Scientific and methodological aspects of assessing the relationship of motor-transport enterprise with internal and external partners have been developed, based on determining the level of their relationship by the virtue of comparing the value of the partner, their loyalty and prospects of the relationship using the method of generalized desirability function, diagnostic matrix and radar. A methodical approach to determining the level of strategic stability of motor-transport enterprise (MTE) is offered, which is based on the separation of components of the overall stability of the enterprise on the grounds of individual functional areas of the enterprise using the systematic approach, the method of generalized desirability function. The methodical principles of MTE environmental safety assessment through the prism of safety assessment of basic business processes of a motor transport enterprise for the environment using a generalized desirability function via integrated assessment of four most defining and complex components of motor transport enterprise operation (innovative, technical and technological, sanitary, financial and economic) have been improved. Theoretical and methodical bases of ecological- innovative management of MTE based on the use of scenario approach, method of analysis of hierarchies and morphological analysis and synthesis have been developed, which determines the choice of priority directions for ecological innovations at the enterprise and formation of portfolio of innovative projects. The field nature of corporate culture of the enterprise is substantiated and the theoretical and methodological approach to the assessment of corporate culture of the enterprise is improved, which is based on positioning the interaction of cultural fields of different levels (employees, teams, enterprises, inter-organizational network) in socio-economic space and taxonomic analysis of perception of corporate culture by principals, subordinates and subjects of the economic environment of the enterprise. An integrated scientific and methodological approach to polystructural assessment of the level of enterprise viability has been developed, covering a system of indicators grouped by areas: sustainability of internal subsystems, corporate culture, relationships with internal and external partners, environmental safety. Methodical principles of development of the strategy of enterprise viability are elaborated which center on a combination of base-oriented parameters of functional strategies (stability, ecological safety, corporate culture, mutual relations with partners) taking into account their polystructural basis of choosing the strategic alternatives. RU: Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических, методических основ и практических рекомендаций по управлению жизнеспособностью предприятий автомобильного транспорта. Определена сущность понятия «жизнеспособность предприятия» с помощью категориального метода двухуровневой триадической дешифровки. Усовершенствована многоуровневая рекурсивная модель жизнеспособной системы предприятия и предложены ее основные уровни рекурсии. Разработан пространственно- динамический подход к развитию жизнеспособных предприятий, базирующийся на модели эволюции жизнеспособной системы с точки зрения волнообразного характера развития, и сформирована сферическая многоуровневая модель жизнеспособного предприятия. Обоснованы концептуальные основы управления жизнеспособностью предприятий автомобильного транспорта на принципах устойчивого развития и холистического подхода. Сформирована адаптивно- ориентированная система управления жизнеспособностью предприятия на основе кибернетического подхода в виде целенаправленного контура. Усовершенствован научно-практический подход к созданию интегрированной системы маркетинг- логистики автотранспортного предприятия. Разработаны теоретико-методологические основы формирования технологии взаимодействия предприятия с партнерами в социально-экономическом пространстве с позиции квантово- релятивистского и волнового подходов. Получили дальнейшее развитие научно- методические аспекты оценки взаимоотношений АТП с внутренними и внешними партнерами. Предложен методический подход к определению уровня стратегической устойчивости функционирования АТП. Усовершенствованы методические основы оценки экологической безопасности АТП. Получили дальнейшее развитие теоретико-методические основы эколого-инновационного управления АТП и формирования портфеля инновационных проектов. Обосновано полевую природу корпоративной культуры предприятия и усовершенствован теоретико-методический подход к оценке корпоративной культуры предприятия. Разработан интегрированный научно-методический подход к полиструктурной оценке уровня жизнеспособности предприятия. Получили дальнейшее развитие методические основы разработки стратегии жизнеспособности предприятия.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5579
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-fedotova-na-sajt.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.