Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5581
Назва: Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту
Інші назви: Theoretical and methodological principles of managing the viability of road transport enterprises
Автори: Федотова, Ірина Володимирівна
Fedotova, I. V.
Ключові слова: життєздатність
підприємства автомобільного транспорту
управління
життєздатна система
логістична система
концепція
партнери
взаємовідносини
стійкість
екологічна безпека
корпоративна культура
viability
road transport enterprises
management
viable system
logistics system
concept
partners
relationships
sustainability
environmental safety
corporate culture
Дата публікації: 2020
Видавництво: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Бібліографічний опис: Федотова І. В. Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ; 073– Менеджмент / Ірина Володимирівна Федотова ; наук. конс. Шинкаренко В. Г. ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2020. - 576 с. - Бібліогр. : с. 429-483.
Короткий огляд (реферат): UA: Федотова І.В. Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України, Харків, 2020. Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологічних і методичних основ та практичних рекомендацій щодо управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту на основі формування життєздатної системи управління в умовах мінливого зовнішнього середовища. Систематизовано проблеми розвитку автомобільного транспорту України. Визначено сутність поняття «життєздатність підприємства» за допомогою категоріального методу дворівневого тріадичного дешифрування. Удосконалено багаторівневу рекурсивну модель життєздатної системи підприємства та запропоновано її основні рівні рекурсії. Розроблено просторово-динамічний підхід до розвитку життєздатних підприємств, що базується на моделі еволюції життєздатної системи з точки зору хвилеподібного характеру розвитку, та сформовано сферичну багаторівневу модель життєздатного підприємства. Обґрунтовано концептуальні основи управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту на засадах сталого розвитку і холістичного підходу. Сформовано адаптивно-орієнтовану систему управління життєздатністю підприємства на основі кібернетичного підходу у вигляді цілеспрямованого контуру. Удосконалено науково-практичний підхід до створення інтегрованої системи маркетинг-логістики автотранспортного підприємства на основі системного поєднання елементів комплексів маркетингу і логістики. Розроблено теоретико-методологічні засади формування технології взаємодій підприємства з партнерами в соціально-економічному просторі з позиції квантово- релятивістського та хвильового підходів. Розвинуто науково-методичні аспекти оцінки взаємовідносин АТП із внутрішніми та зовнішніми партнерами. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня стратегічної стійкості функціонування АТП. Удосконалено методичні засади оцінки екологічної безпеки АТП. Розвинуто теоретико-методичні основи еколого-інноваційного управління АТП, що зумовлює вибір пріоритетних напрямків впровадження екологічних інновацій на підприємстві та формування портфеля інноваційних проектів. Обґрунтовано польову природу корпоративної культури підприємства та удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки корпоративної культури підприємства. Розроблено інтегрований науково-методичний підхід до поліструктурної оцінки рівня життєздатності підприємства. Розвинуто методичні засади розробки стратегії життєздатності підприємства. EN: Fedotova I.V. – Theoretical and methodological principles of managing the viability of road transport enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. Dissertation for the degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by the types of economic activity). – Ukrainian state university of railway transport of the Ministry of education and science of Ukraine, Kharkiv, 2020. The dissertation deals with the development of theoretical-methodological and methodical principles and practical recommendations for managing the viability of road transport enterprises. The essence of the concept “viability of the enterprise” is determined using the categorical method of two-level triadic decoding. The multilevel recursive model of viable enterprise system has been improved; it is based on consolidation of scientific hypotheses and basic provisions of the concept of viable systems, structural-level and metasystem approaches with definition of five main levels of recursion of enterprise management system (elemental, component, subsystem, system, metasystems). A spatial-dynamic approach to the development of viable enterprises has been developed; it is based on the model of evolution of a viable system in terms of the wave-like nature of development in accordance with the convergence of economic and technical systems with a dominant aspect on the hierarchization of structural levels and the main stages of its development in space and time. On these grounds a spherical multilevel model of a viable enterprise is offered. The conceptual bases of managing viability of motor transport enterprises are substantiated in virtue of ensuring logical interaction of typical structural components (goals, tasks, subject, object, principles, approaches, management functions, methods, etc.), whose system-forming element is the built model of maintaining the viability of the enterprise on the principles of sustainable development and a holistic approach. An adaptive-oriented system of enterprise viability management has been formed on foot of a cybernetic approach in the form of a purposeful circuit, in which the control subsystem has three levels of control (higher, middle, primary) and provides three blocks of functions (decisive, transformative, information-control), the controlled subsystem includes the processes of enterprise operation. The scientific and practical approach to creation of the integrated system of marketing logistics of the motor transport enterprise which is based on the system combination of elements of a complex of marketing and logistics and specific principles of the integrated logistics of the enterprise is improved. Theoretical and methodological principles of shaping the technology of interactions of the enterprise with partners in social and economic space from the position of quantum-relativistic and wave approaches based on representation of the structure of interacting fields around the enterprise (economic, social, cultural, scientific, etc.) are developed, which allows investigating the economic patterns of field interactions of the motor-transport enterprise with partners, determining their structure and factors of influence. Scientific and methodological aspects of assessing the relationship of motor-transport enterprise with internal and external partners have been developed, based on determining the level of their relationship by the virtue of comparing the value of the partner, their loyalty and prospects of the relationship using the method of generalized desirability function, diagnostic matrix and radar. A methodical approach to determining the level of strategic stability of motor-transport enterprise (MTE) is offered, which is based on the separation of components of the overall stability of the enterprise on the grounds of individual functional areas of the enterprise using the systematic approach, the method of generalized desirability function. The methodical principles of MTE environmental safety assessment through the prism of safety assessment of basic business processes of a motor transport enterprise for the environment using a generalized desirability function via integrated assessment of four most defining and complex components of motor transport enterprise operation (innovative, technical and technological, sanitary, financial and economic) have been improved. Theoretical and methodical bases of ecological- innovative management of MTE based on the use of scenario approach, method of analysis of hierarchies and morphological analysis and synthesis have been developed, which determines the choice of priority directions for ecological innovations at the enterprise and formation of portfolio of innovative projects. The field nature of corporate culture of the enterprise is substantiated and the theoretical and methodological approach to the assessment of corporate culture of the enterprise is improved, which is based on positioning the interaction of cultural fields of different levels (employees, teams, enterprises, inter-organizational network) in socio-economic space and taxonomic analysis of perception of corporate culture by principals, subordinates and subjects of the economic environment of the enterprise. An integrated scientific and methodological approach to polystructural assessment of the level of enterprise viability has been developed, covering a system of indicators grouped by areas: sustainability of internal subsystems, corporate culture, relationships with internal and external partners, environmental safety. Methodical principles of development of the strategy of enterprise viability are elaborated which center on a combination of base-oriented parameters of functional strategies (stability, ecological safety, corporate culture, mutual relations with partners) taking into account their polystructural basis of choosing the strategic alternatives.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5581
Розташовується у зібраннях:2020

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_Fedotova.pdf1.16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.