Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5592
Назва: Формування автоматизованої технології управління інтермодальними перевезеннями
Інші назви: Formation of automated technology of intermodal transportation management
Автори: Шапатіна, Ольга Олександрівна
Shapatina, O. O.
Ключові слова: інтермодальні перевезення
транспортна мережа
технологія транспортних перевезень
генетичний алгоритм
метод зваженої стрес-функції
автоматизоване робоче місце оператора
intermodal transport, transport network
transport technology
genetic algorithm
the method of weighted stress function
automated operator's workplace
Дата публікації: 2020
Видавництво: Український державний університет залізничного транспорту
Бібліографічний опис: Шапатіна О. О. Формування автоматизованої технології управління інтермодальними перевезеннями : дис. ...канд. техн. наук : 05.22.01 – транспортні системи ; 27 - Транспорт / Ольга Олександрівна Шапатіна ; наук. керівник Костєнніков О. М. ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2020. - 205 с. - Бібліогр. : с. 166-179.
Короткий огляд (реферат): UA: Шапатіна О. О. Формування автоматизованої технології управління інтермодальними перевезеннями. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. – Український державний університет залізничного транспорту МОН України, Харків, 2020. Дисертацію присвячено питанням формування автоматизованої технології інтермодальних перевезень шляхом розроблення процедури вибору оптимального плану мультимодального перевезення. На основі моделі ANFIS з використанням нейро-нечіткого моделювання удосконалено процедуру визначення завантаженості інфраструктури транспортної мережі при організації інтермодального перевезення за рахунок прогнозування обсягів перевезення. Формалізовано технологічний процес просування контейнерів при інтермодальних перевезеннях у вигляді двокритеріальної математичної моделі оптимізації, що складається з двох цільових функцій. Це відповідає компромісному рішенню щодо терміну та вартості доставки і дозволяє адекватно відтворювати процес планування інтермодальних перевезень, використовуючи у якості вихідних даних топологію транспортної мережі, яку представлено графовою структурою великої розмірності. Розроблений метод виділення єдиного рішення на множині Парето дозволяє враховувати пріоритети вантажовідправника шляхом використання зважених стрес-функцій при виборі оптимального плану інтермодальних перевезень. На основі комплексу розроблених математичних моделей створено систему підтримки прийняття рішень для взаємодії із різними транспортними системами, які задіяні під час інтермодальних перевезень, та запропоновано інтегрувати її до АРМ інтермодального оператора для забезпечення узгодженої роботи усього процесу транспортування. EN: Shapatina O. O. Formation of automated technology of intermodal transportation management. – Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Technical Sciences in Specialty 05.22.01 – Transport Systems. – Ukrainian State University of Railway Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. The dissertation is devoted to the issues of formation of automated technology of intermodal transportations via developing the selection procedure of the optimal plan of multimodal transportation. Based on the ANFIS model using neuro-fuzzy modeling, the procedure for determining the load of the transport network infrastructure in the organization of intermodal transportation by forecasting traffic volumes has been improved. The technological process of containers traffic during intermodal transportation is formalized as a two – criteria mathematical model of optimization, which consists of two target functions. It is corresponds to a compromise solution in terms of delivery time and cost and allows to reproduce adequately the process of planning the intermodal transportation, using the topology of the transport network as a source data, which is represented by a graph structure of large dimensions. The developed method of allocating a single solution on the Pareto set allows to take into account the priorities of the shipper by using weighted stress functions while choosing the optimal plan for intermodal transportation. Based on a set of developed mathematical models, a decision support system for interaction with various transport systems involved in intermodal transportation was created, and it was offered to integrate it into the workstation of the intermodal operator to ensure coordinated operation of the entire transportation process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5592
Розташовується у зібраннях:2020

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_Shapatina.pdf769.48 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.