Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5720
Назва: Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту
Інші назви: Forming of tariffs is on services of passenger motor transport
Автори: Легкий, Сергій Анатолійович
Legkiy, S. A.
Ключові слова: послуга
тариф
формування
підхід маркетинговий
цінність економічна
цінність споживча
підхід методичний
service
tariff
forming
approach marketing
value economic
value a consumer
approach methodical
Дата публікації: 2013
Видавництво: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Бібліографічний опис: Легкий С. А. Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Анатолійович Легкий ; наук. керівник Шинкаренко В. Г. - Харків, 2013. - 209 с. - Бібліогр. : с. 164-182.
Короткий огляд (реферат): UA: Легкий С.А. Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України, Харків, 2013. У дисертації розкрито сутність маркетингового підходу до визначення ціни автотранспортних послуг. Обґрунтовано маркетинговий підхід до ціноутворення на послуги пасажирського автомобільного транспорту на підставі створеної моделі ринкового механізму узгодження інтересів споживачів і виробників. Відповідно до маркетингового підходу удосконалено процес ціноутворення на послуги пасажирського автомобільного транспорту, що полягає в інтеграції ціноутворення у процес розробки послуги та її загальну ринкову стратегію. Запропоновано методичні підходи до визначення економічної та споживчої цінностей послуг пасажирського автомобільного транспорту. Пропонується визначати споживчу цінність послуги за результатами маркетингових досліджень ринку, які дозволяють визначати вартісну оцінку параметрів цієї цінності залежно від коефіцієнта задоволеності споживачами параметрами послуги, економічну цінність – з врахуванням можливості задоволення вимог споживачів до послуги та зниження собівартості кращого її варіанту. На підставі маркетингового підходу удосконалено методичні основи визначення тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту в ринкових умовах, які передбачають врахування цінової стратегії, яка визначається рівнем споживчої цінності та тарифами конкурентів. EN: Legkiy S.A. Forming of tariffs is on services of passenger motor transport. – On rights for a manuscript. Thesis for the degree of candidate of economic sciences in the speciality 08.00.04 – Economics and Enterprise Management (according to the types of economic activity). Ukrainian State Academy of Railway Transport Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv , 2013. In dissertation exposed essence of the marketing going near determination of cost of motor transport services. The marketing going is grounded near pricing on services of passenger motor transport on the basis of the created model of market mechanism of concordance of interests of users and producers. In accordance with marketing approach a process is improved of pricing on services of passenger motor transport which consists in integration of pricing in a development of favour process and its general market strategy. The methodical going is offered near determination of economic and consumer value of services of passenger motor transport. It is suggested to determine the consumer value of service on the basis of results of marketings researches of market, which allow to determine the cost estimation of parameters of this value depending on the coefficient of satisfaction by users by the parameters of service, economic value – on the basis of account of possibility of satisfaction of requirements of users to the service and decline of prime price of its best variant. On the basis of marketing approach methodical bases of determination of tariff are improved on services of passenger motor transport in market conditions, which foresee the account of price strategy which is determined the level of consumer value and tariffs of competitors.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5720
Розташовується у зібраннях:2013

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_Legkiy.pdf590.01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.