Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5748
Title: Формування організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту
Other Titles: Формирование организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности предприятий железнодорожного транспорта
Formation of the organizational and managerial potential of the financial safety of the enterprises of railway transport
Authors: Фоменко, Анна Володимирівна
Фоменко, А. В.
Fomenko, A. V.
Keywords: організаційно-управлінський потенціал
фінансова безпека підприємства
організаційно-управлінський потенціал фінансової безпеки підприємства
потенційні можливості
резерви розвитку
концептуальні основи
управлінські рішення
механізм
інтегрована модель
организационно-управленческий потенциал
финансовая безопасность предприятия
организационно-управленческий потенциал финансовой безопасности предприятия
потенциальные возможности
резервы развития
концептуальные основы
управленческие решения
интегрированный механизм
интегрированная модель
organizational and management potential
financial safety of enterprises
organizational and management potential of the financial safety of enterprises
the potential reserves of the development
conceptual framework
management decisions
integrated mechanism
the integrated model
Issue Date: 2013
Publisher: Українська інженерно–педагогічна академія
Citation: Фоменко А. В. Формування організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анна Володимирівна Фоменко ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2013. - 27 с.
Abstract: UA: У дисертації розкрито теоретико-методичні і практичні аспекти формування організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту в умовах невизначеності зовнішнього та нестабільності внутрішнього середовища, з метою підвищення ефективності їхнього функціонування та забезпечення їх прогресивного розвитку. У роботі визначено сутність поняття «організаційно-управлінський потенціал фінансової безпеки підприємства», досліджено основні аналітичні підходи і методи оцінки організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки підприємств. Автором проведено інтегральну та параметричну оцінку фінансової безпеки та рівня формування її організаційно-управлінського потенціалу на підприємствах залізничного транспорту, а також оцінку резервів розвитку організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки підприємств. Автором розроблено механізм формування організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки та запропоновано інтегровану модель управлінських рішень в аспекті забезпечення розвитку організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту враховуючи тактичний та стратегічний аспект науково обґрунтовано на теоретичному і емпіричному рівні концептуальні основи формування організаційно-управлінського потенціалу фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту. RU: Диссертация посвящена научно-теоретическим, методическим и практическим аспектам формирования организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности предприятий железнодорожного транспорта в условиях постиндустриального общества, с целью повышения эффективности их функционирования и обеспечения прогрессивного развития. В работе определена сущность понятия «организационно-управленческий потенциал финансовой безопасности», исследованы основные аналитические подходы и методы оценки организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности. На основе выявления сущностной взаимосвязи между понятиями «организационный потенциал», «управленческий потенциал» и понятием «финансовая безопасность предприятия» определён организационно-управленческий потенциал финансовой безопасности предприятий железнодорожного транспорта как обобщающая системная характеристика диапазона потенциальных организационно-управленческих возможностей, ресурсов и компетенций развития финансовой безопасности предприятий. В диссертационной работе предложен теоретико-методический и аналитический инструментарий формирования и диагностики организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности предприятий. Систематизированы основные подходы к диагностике финансовой безопасности и уровня формирования ее организационно-управленческого потенциала, что способствовало выделению ключевых показателей оценки состояния финансовой безопасности в организационно-управленческом аспекте для своевременного выявления негативных тенденций развития, а также планирования стратегических решений и тактических действий по формированию приоритетов хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта. Автором проведена интегральная и параметрическая оценка финансовой безопасности и уровня формирования ее организационно-управленческого потенциала на предприятиях железнодорожного транспорта. На основании результатов иерархической кластеризации, предприятия железнодорожного транспорта распределены на кластеры с низким и средним уровнем формирования организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности. Это дало возможность определить резервы развития организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности предприятий железнодорожного транспорта как количественную величину неиспользованных возможностей дальнейшего развития и усовершенствования имеющегося уровня финансовой безопасности в организационно-управленческом аспекте, которые могут быть реализованы в текущем и перспективном периоде деятельности предприятий. Разработан механизм формирования организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности и предложена интегрированная модель принятия управленческих решений в аспекте формирования и развития организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности; научно обосновано и теоретическом и эмпирическом уровнях концептуальные основы формирования организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности предприятий железнодорожного транспорта, учитывая тактический и стратегический аспект. Разработанные автором концептуальные основы формирования организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности предприятий железнодорожного транспорта основываются на сочетании отдельных взаимосвязанных блоков стратегического и тактического уровней формирования, которые имеют научно-методическое обоснование, учитывают сочетание систем информационного и ресурсного обеспечения, элементов аналитики, стратегических и тактических блоков механизма, базируются на объективных предпосылках и методических подходах к разработке альтернатив управленческих решений и конечного результата их внедрения. Проведенные исследования по обобщению теоретических и методических основ формирования и развития организационно-управленческого потенциала финансовой безопасности предприятий железнодорожного транспорта позволили установить, что в современных экономических условиях синтез ключевых положений отдельных функциональных механизмов достижения главной цели в единую интегрированную систему – комплексный интегрированный функциональный механизм – выступает эффективным способом достижения целей предприятия, обеспечивает выявление, формализацию и использования имеющихся и потенциальных возможностей организационно-управленческого развития. С учетом среднего и низкого уровня формирования организационно – управленческого потенциала финансовой безопасности разработаны модели принятия управленческих решений для каждого кластера предприятий железнодорожного транспорта. EN: Dissertation is devoted to the scientific-theoretical, methodological and practical aspects of formation of the organizational and management potential of the financial safety of the enterprises of a railway transport in the conditions of post-industrial society, with the purpose of increase of efficiency of their operations and provision of progressive development. In the work of the essence of the notion of «organizational and management potential of the financial safety», the main analytical approaches and methods of evaluation of organizational and management potential of financial safety. The author conducted integral parametric estimation of financial safety and the level of formation of the organizational and management potential of the enterprises of railway transport, as well as the assessment of provisions of the development potential of the enterprises of the industry. The author has developed an integrated mechanism of formation of the organizational and management potential of financial safety and the proposed integrated methodological approach to the modeling of the managerial decisions in the aspect of the management of the development of the organizational and management potential of the financial safety; scientific basis and theoretical and empirical levels of conceptual bases of formation of the organizational and management potential of the financial safety of enterprises of railway transport given the tactical and strategic aspect.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5748
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Fomenko.pdf660.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.