Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5768
Title: Напружено-деформований стан сталебетонних пустотних плит перекриття
Other Titles: Напряженно-деформированное состояние сталебетонных пустотных плит перекрытий
Stress-Strain State of the Steel-Concrete Hollow Core Slabs
Authors: Головко, Денис Валерійович
Головко, Д. В.
Golovko, D. V.
Keywords: сталебетонна конструкція
скінченно-елементна модель
напружено-деформований стан
несуча здатність
деформації
розрахунок
пустотоутворювач
анкера
сталебетонная конструкция
конечно-элементная модель
напряженно-деформированное состояние
несущая способность
деформации
расчет
пустотообразователь
анкера
steel-concrete slab
finite element model
stress-strain state
reinforced concrete
bearing capacity
deformation
calculation
insert core
anchor
Issue Date: 2015
Publisher: Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Головко Д. В. Напружено-деформований стан сталебетонних пустотних плит перекриття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 - будівельні конструкції будівлі та споруди / Денис Валерійович Головко ; Укр. держ. ун-т залізн. трасп. - Харків, 2015. - 27 с.
Abstract: UA: Дисертація присвячена розробці та дослідженню сталебетонних пустотних плит перекриття при статичному навантаженні. Розроблено скінченно-елементні моделі суцільних та пустотних плит перекриття з різними за розмірами вставками пустотоутворювачів та кроком анкерів. Обґрунтовані критерії та визначені раціональні параметри пустот і анкерів. Керуючись отриманими чисельними розрахунками запропоновано нову конструкцію сталебетонного полегшеного перекриття, яка складається з зовнішнього армування, бетонного шару, анкерів та вставок пустотоутворювачів. Проведено експериментальні дослідження сталебетонних суцільних та пустотних плит перекриття. Виконано аналіз напружено-деформованого та граничного станів конструкцій при змінних параметрах. За отриманими результатами встановлено, що на початковій стадії навантаження переважно виникають пружні деформації. При навантаженні рівному 55-65 % від руйнуючого в бетонній частині уздовж центральних осей спостерігається поява перших тріщин, в цей момент в сталевому листі розвиваються напруження в діапазоні 45-57 % від границі текучості. Напруження в листі переважно виникають в напрямку діагоналей. В області анкерів рівень напружень вище на 20-35 % в порівнянні з іншими точками, що лежать уздовж анкерних ліній. Встановлено залежності впливу розмірів пустот та кроку анкерів на жорсткість, деформативність та тріщиноутворення конструкцій. Доведена раціональність та ефективність застосування сталебетонних пустотних плит перекриття в порівнянні зі своїми суцільними аналогами. В результаті порівняння експериментальних і теоретичних даних отримана розбіжність до 8 %, яка свідчить про адекватність розроблених скінченно- елементних моделей. Результатом проведених досліджень є впровадження сталебетонних пустотних плит перекриття в проект будівництва терміналу перевантаження і наливного причалу в Маріупольському торговому порту та навчальний процес Українського державного університету залізничного транспорту. RU: Диссертация посвящена разработке и исследованиям сталебетонных пустотных плит перекрытий при статическом нагружении. В работе выполнен анализ теоретических и экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния (НДС) железобетонных, сталебетонных сплошных и облегченных плит перекрытий. Разработаны компьютерные модели сталебетонных сплошных и пустотных плит перекрытий. Выполнена оценка напряженно-деформированного и предельного состояний систем с учетом нелинейных свойств материалов. Исследовано влияние шага анкеров на НДС сталебетонных сплошных плит перекрытий, установлено, что при шаге анкеров 50 мм жесткость конструкции увеличивается на 4.9-5.7 %, а несущая способность – на 11-15 %. Определенно влияние размеров вставок пустотообразователя на несущую способность и деформативность. Установлен наиболее рациональный процент содержания пустот в теле бетона – 20.57 %, который соответствует размеру пустоты в плане 300×300×420 мм. В результате, предложена новая конструкция сталебетонной пустотной плиты перекрытия, которая состоит из внешнего армирования, бетонного слоя, анкеров и вставок пустотообразователя. На основании разработанных конечно-элементных моделей были изготовлены и испытаны 6 опытных образцов. При испытании сталебетонных сплошных и пустотных образцов получены и проанализированы данные о характере деформирования, трещинообразовании и исчерпании несущей способности. Полученные результаты показали, что содержание пустот в бетоне от 7.3 до 20.57 % при шаге 50 мм существенно не влияет на несущую способность и жесткость конструкций и позволяет снизить собственный вес конструкции на 13 %-17.4 %. Подтверждена и обоснована целесообразность использования сталебетонных пустотных плит перекрытий по сравнению со сплошными аналогами. Получено удовлетворительное совпадение экспериментальных и численных данных (до 8 %), что позволяет судить о соответствии разработанных конечно- элементных моделей исследуемым процессам. В работе приведен сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемой сталебетонной пустотной и железобетонной плиты перекрытия (средняя панель КУБ-2.5). В результате установлено, что применение пустотной плиты перекрытия наиболее выгодно. Результаты проведенных исследований внедрены в проект строительства терминала перегрузки и наливного причала в Мариупольском торговом порту и учебный процесс Украинского государственного университета железнодорожного транспорта. EN: The thesis is devoted to the research and development of steel-concrete hollow core slabs under static load. Finite element models of solid and hollow core slabs with different size inserts inside core and interval anchor stops. Criteria are justified and rational parameters of voids and anchor stops are defined. Guided by the obtained numerical calculations a new design of lightweight reinforced concrete slab is proposed, which consists of an outer reinforcement, concrete layer, anchor stops and inserts inside core. Going by the obtained numerical calculations a new design of lightweight reinforced concrete slab is proposed, which consists of an outer reinforcement, concrete layer, anchor stops and inserts inside core. Experimental research of solid and hollow steel-concrete floor slabs was conducted. The analysis of stress-strain and limit state of structures under variable parameters is performed. The dependence of the influence of the size of voids and interval of anchor stops focusing on hardness, deformability and cracking constructions is determined. The rationality and efficiency of steel-concrete hollow core slabs comparing with their solid counterparts is proved. In the result of the comparison of experimental and theoretical data the difference of 3-8% is obtained, which indicates the adequacy of the developed finite element models. The result of the research is the introduction of steel-concrete hollow core slabs in the project modeling of the object for industrial use in the city Mariupol.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5768
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Golovko.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.