Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8129
Title: Формування автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів на основі ризик-орієнтованих підходів
Other Titles: Formation of the automated technology for transporting dangerous goods based on risk-oriented approaches
Authors: Кульова, Дар’я Олександрівна
Kulova, D. O.
Keywords: небезпечні вантажі
інтелектуальна семіотична технологія
графік руху поїздів
оперативний персонал
dangerous goods
intelligent semiotic technology
train schedule
operational personnel
Issue Date: 2020
Publisher: Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Кульова Д. О. Формування автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів на основі ризик-орієнтованих підходів : дис. ...д-ра філософії : 275 – транспортні технології / Дар’я Олександрівна Кульова ; наук. керівник Лаврухін О. В. ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2020. - 192 с. - Бібліогр. : с. 165-180.
Abstract: UA: Дисертацію присвячено питанню формування автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів (НВ), яка надає можливість оперативному персоналу приймати обґрунтовані та зважені рішення щодо вибору раціональної композиції вагонів з НВ різних груп сумісності та подальшого просування таких поїздопотоків в умовах пасажирського руху, що сприятиме підвищенню рівня безпеки за рахунок використання ризик-орієнтованих підходів. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у вирішенні наукового завдання удосконалення технології управління поїздопотоками з небезпечними вантажами на залізничних напрямках шляхом впровадження автоматизованої, інтелектуальної системи семіотичного типу на основі розробленого комплексу моделей, які забезпечують реалізацію вищезазначеної технології. Вперше: – формалізовано процедуру визначення раціональної композиції вантажного поїзда з небезпечним вантажем, яка на відмінну від існуючих дає змогу сформувати «достатньо безпечний» поїзд, враховуючи сумісність НВ різних категорій та класів небезпеки при формуванні составу поїзда; – з метою оцінювання наслідків аварійних ситуацій з вагонами з НВ при перевезенні їх залізничним транспортом розроблено метод оцінки ризиків з використанням апарату нечіткої логіки та нечітких множин, який на відміну від існуючих дозволяє знизити ризик настання більш значних наслідків в результаті аварійної ситуації; – з метою динамічного опису поїзних станів в реальному режимі часу розроблено підхід щодо моніторингу та активного просування поїздопотоків з небезпечними вантажами у вигляді абстрактного моделювання оперативних процесів, який на відмінну від існуючих базується на семіотичній основі, що дозволяє мінімізувати темпоральні показники прийняття рішення щодо оперативних поїзних обставин; Удосконалено: – структуру і комплекс задач АСКВПУЗ-Є, шляхом інтеграції у її склад автоматизованої технології вибору раціонального варіанту формування поїздів з НВ та їх просування в умовах пасажирського руху. Практичні результати роботи полягають у формуванні автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів на основі ризик-орієнтованих підходів. Зазначена технологія дає змогу контролювати процес транспортування НВ, з огляду на їх різні класи та категорії сумісності, від моменту формування поїзду, вибору раціонального маршруту до подальшого просування по мережі залізниці, що дає змогу оперативному персоналу станції приймати зважені управлінські рішення в умовах динамічного характеру перевізного процесу. EN: The thesis is devoted to the formation of the automated technology for transporting dangerous goods which allows operational personnel to make informed and balanced decisions regarding the choice of a rational composition of cars with dangerous goods of different compatibility groups and the further movement of such trains in passenger traffic, which will contribute to improving the level of safety through the use of risk-oriented approaches. The scientific novelty of the thesis is solving the scientific problem of improving the technology for controlling train traffic with dangerous goods on railway routes by introducing an automated intelligent semiotic system based on the developed set of models that ensure the implementation of the above technology. For the first time: – procedure for the determination of rational composition of freight trains with dangerous goods was formalized, which, unlike the existing ones, allows to make a “safe enough” train, taking into account the compatibility of DG of different categories and classes of hazard in the train composition; – in order to assess the consequences of accidents in which cars with DG are involved during the transportation by rail, a risk assessment method has been developed using fuzzy logic and fuzzy sets, which, unlike the existing ones, reduces the risk of more significant consequences of an accident; – in order to dynamically describe train conditions in real time, an approach has been developed for monitoring and active movement control of trains with dangerous goods in the form of abstract simulation of operational processes, which, unlike the existing ones, is based on semiotics, which allows minimizing the temporal factors of decision-making regarding operational train circumstances; Improved: – the structure and complex of tasks of the Unified Automated Freight Transportation Management System of Ukrzaliznytsya, by integrating into its structure the automated technology for choosing a rational train formation option for DG and their movement control in passenger traffic.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8129
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Kulova.doc682 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.